برگزاری جلسه بهمن ماه شورای برنامه‌ریزی راهبردی

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه برای تحقق ماموریت خود در پایش عملکرد معاونت‌ها، جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی مورخ 97/11/08 را با موضوع «برنامه معاونت امور بین‌الملل در فرآیند تحول دانشگاه با توجه به برنامه راهبردی» به تحلیل عملکرد معاونت امور بین‌الملل اختصاص داد. در این نشست ضمن مرور اهداف و عملکرد حوزه بین‌الملل در دو سطح درون‌نگر (بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه) و برون‌نگر (بر اساس عملکرد در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی) و طرح چالش‌ها و زمینه‌های بهبود، معاون محترم امور بین‌الملل، گزارشی از برنامه‌ها، عملکرد، محدودیت‌ها و فرصت‌های این حوزه ارائه نمودند. نهایتا حاضرین چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را مورد بحث قرار دادند. .

۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ،۱۰:۱۹:۱۳ +۰۳:۳۰