برگزاری نشست تخصصی با مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی به منظور بهبود سیستم برنامه‌ریزی راهبردی و ارزیابی در دانشگاه، در ادامه بررسی و تحلیل سیستم‌های مشابه در دانشگاه‌های سطح یک، نشستی با رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه شریف، جناب آقای دکتر محمدرضا آراستی با حضور اعضای مرکز در 28 آذر ماه، با تمرکز بر سیستم برنامه‌ریزی و ارزیابی دانشگاه شریف برگزار نمود.

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ،۱۲:۳۱:۱۳ +۰۳:۳۰