سند راهبردی دانشگاه۱۳۹۹/۷/۹ ،۰۷:۱۱:۱۸ +۰۳:۳۰

سند راهبردی دانشگاه

تدوين سند راهبردي دانشگاه صنعتي اميرکبير با همت مرحوم پروفسور محمد حسين سليمي نمين آغاز گرديد. چشم‌انداز 20 ساله دانشگاه در سال 1386 به تصويب شوراي راهبردي دانشگاه رسيد و سندي براي تبيين ماموريت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اهداف راهبردي دانشگاه تدوين گرديد. در پاييز 1393 شوراي راهبردي دانشگاه تغييراتي در اهداف برنامه ایجاد نمود و زمان پايان برنامه را از سال 1406 به سال 1404 تغيير داد تا برنامه راهبردي دانشگاه با زمانبندي برنامه‌هاي پنج ساله توسعه کشور و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ایران هماهنگ شود. این مجموعه شامل خلاصه‌ای از ویرایش دوم برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد.

کتابچه سند راهبردی دانشگاه