گزارش معاونت فرهنگی و دانشجویی

گزارش عملکرد چهارساله معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستای تحقق اهداف برنامه راهبردی دانشگاه با همت دفتر طرح و برنامه تهیه و ارائه شده است.

۱۳۹۷/۱۰/۴ ،۱۰:۱۴:۳۹ +۰۳:۳۰